Teadmusjuhtimise kodutöö nr2

Kodutööks oli lugeda õppejõu Sirje Virkuse konspekti

II MOODUL: TEADMUSJUHTIMINE JA ÕPPIV NING TEABEKÜLLANE ORGANISATSIOON. FORMAALNE JA INFORMAALNE ÕPPIMINE. INFOKULTUUR. Mooduli konspekti autor: Sirje Virkus. Tallinn, Tallinna Ülikool, 2015.

ja vastata küsimustele.

1.      Õppiva organisatsiooni mõiste, sisu ja olemus

Minu jaoks on õppiv organisatsioon organisatsioon, mis peab oluliseks arengut nii indiviidi kui ka organisatsiooni tasandil. Mulle on väga sümpaatne Watkinsi ja Marsicki (1994) definitsioon: „Õppiv organisatsioon on selline, mis jätkuvalt õpib ja end ise ümber kujundab“.  Õppivat organisastiooni tunnuseid ja õppivale organisatsioonile omaseid valdkondi on sõnastatud mitmeti ja erinevalt. Roots (2008) uuris nende ühisosa ja leidis, et õppivale organisatsioonile on omane: keskkonnateadlikus ja adekvaatne enesepeegeldus, tähelepanu teadmise loomisel, levitamisel ja rakendamisel ja vajadusel suutlikus ümber kujundada kogu organisatsiooni toimimismehhanismid. Õppiv organisatsioon on miski, mis tekib ajajooksul, seda ei saa osta ega luua.

2.      Õppiva organisatsiooni kontseptsiooni areng ja selle peamised esindajad

3.      Erinevused õppiva organisatsiooni ja teiste organisatsiooni arendamiskontseptsioonide vahel

Õppiv organisatsioon Teised organisatsioonid Allikas
Rõhuvad teadmuse tõlgendamisele (know-why) ja uute teadmuste loomisele Rõhuvad uutele teadmistele (know-how) *
Kahtlemine üldaktsepteeritud toimeviisides Üldaktsepteeritud toimeviiside uskumine Kell, 2003
Avatus muutustesse Ollakse kinni juba olemasolevates protseduurides ja ei olda valmis neid muutma  
On valmis ennetama ja proovivad ennetada vajadust muutusteks ehk muutus tehakse enne ära kui selle järgi on surve „sageli loovad juhid keskkonna, mis takistab indiviididel ennetada praeguseid lähenemisviise ja tavasid“ Hill, 2005
Oluline on jagatud juhtimine ja töötajate kaasatud, meeskond ja koostöö tervikuna Juhtimine on kindlalt paigas ja juhid juhivad ja töötajad töötavad  

 

4.      Teadmusjuhtimine õppiva organisatsiooni kontekstis

Õppiv organisastsioon teadmusjuhtimisest lähduvalt on organisatsioon, mis on  võimaline looma ning edasi andma teadmust ning valmis muutma oma käitumist vastavalt uuele teadmusele (Garvin, 1993, p.80, viidatud Roots jt., 2008). Garvin (1993) leiab, et organisatsioon, mis lähtub teadmusjuhtimisest suudab teamist luua, omandada, edasi anda. Lisaks suudab see organisatsioon ka muut aoma käitumist, et see peegeldaks uut teadmist ja mõistmist.

5.      Haridustehnoloogia roll õppiva organisatsiooni arendamisel

Tänapäeval on tehnoloogia pidevas arengus ja selleks, et koolid ei jääks tehnoloogia arengust maha ja jalgu tuleb haridustehnoloogil olla kursis tehnoloogia arenguga ja seda teadmist kooli tuua. Lisaks sellele on tema roll ka sunnata juhtkonda selliselt, et juhtkond oleks valmis muudatusi vastu võtma ja neid analüüsima. Oluline on rõhutada koostööd mitte ainult haridustehnoloogi ja juhtkonna vahel, vaid ka koostööd kõigi koolis olevate huvigruppide vahel (juhtkond, õpetajad, õpilased, töötajad, lapsevanemad, tugipersonal) ja anda ka neile võimalus sel teemal kaasa rääkida ja olla selle valdkonna arengu ja teadmiste teemal kaasa rääkijad. Kindlasti on koolid valmis IKT teemal käituma rohkem õppiva organisatsiooni moodi kui muudes juhtimisvaldkondades.

6.      Formaalne, informaalne ja mitteformaalne õppimine

Formaalne õppimine on õppimine ja õpetamine kõige klassikalisemas võtmes, kus on õpetaja ja õpilane. Õppe on planeeritud, eesmärgistatud ja teatud sammu läbimisel saadakse teatud sorti tunnistus. Näiteks** Ülikoolis bakalaureuse õppe.

Informaalne õppe on teadvustamata tasandil. Õppimisel ei ole eesmärke, õppimine ei ole planeeritud ja sellel ei ole lõppu. Näiteks** õpib bakalaureuse tudeng ühikas toakaaslasega koos elades süüa tegema.

Mitteformaalne õppe on õppe, kus õppimine toimub teadlikult, eesmärgistatult, ei lõppe tunnistuse saamisega ja on vabatahtlik. Mitteformaalne õppe on vabatahtlik, õpetaja võib aga ei pruugi olla ja kui õpetaja on, ei pea ta olema tunnustaud koolitaja vaid võib ka olla mõni vabatahtlik või mõni omaealine. Mitteformaalsel õppimisel on palju vorme ja võimalusi.  Näiteks** otsustab tudeng, et ta tahab teha midagi tähenduslikku ja läheb aastaks vabatahtlikuna aafrikasse, kus ta muude tegevuste seas õpetab kohalikele nasitele kuidas põllumajanduse või loomade kasvatusega oma pere toitmiseks raha teenida.

7.      Infokultuur, infokäitumine ja infopädevus

Igal organisatsioonil on infokultuur (Oliver, 2011) ehk isegi kui organisastsioonis seda ei teadvustata, siis kultuur, kuidas teabega ringi käiakse on olemas. Davenport(1997) toob infokultuuri sisse mõiste infoükoloogia kui infokeskkonna ettevõttes. Minu jaoks on tema toodud infoökoloogia neli osa, mis selgitavad väga hästi organisastiooni infokeskkonda:

  • infokultuur – organisatsiooni väärtused ja uskumused informatsioonist;
  • infokäitumine ja tööprotsessid – kuidas inimesed kasutavad informatsiooni;
  • infopoliitikad – kõik see, mis pidurdab või takistab informatsiooni jagamist;
  • infotehnoloogia – olemasolevad süsteemid.

 

Infopädevuse ehk infokirjaoskuse enim viidatud definitsioon on: “Selleks, et olla infokirjaoskaja, peab isik ära tundma, millal informatsiooni vajatakse ja ta peab oskama määratleda informatsiooni asukohta, hinnata ja kasutada vajaminevat informatsiooni” (ALA, 1989).

 

*Viiteta võrdlused on õppejõu Sirje Virkuse konspektist viideta lõikudest või minu enda arusaam, mis on selle konspekti põhjal kujunenud.

** Näited tõin vastavalt sellele kuidas mina neist mõistetest aru sain.

 

ALA (1989). American Library Association. Presidential Committee on Information Literacy. Final Report. Chicago: American Library Association.

Ülejäänud viited on õppejõu konspektist.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s