Haridustehnoloogi roll õppekvaliteed tõstmisel.

Kodutöö juhend: Esita artikkel (max 2A4) - "Haridustehnoloogia roll õppetegevuse kvaliteedi tõstmisel" - haridustehnoloogia vajalikkusest ja haridustehnoloogiliste võimaluste rakendamisest õppetöös (oluline on eristada valdkonnad, millega haridustehnoloog igapäevaselt tegeleb ja kellega suhtleb/keda nõustab ning eesmärgid, mida soovitakse saavutada).
Töö eesmärk: luua dokument, millele oma töös tugineda

Haridustehnoloogi roll sõtlub paljuski sellest, millises asutuses ta töötab, millinne on selle asutuse eesmärk, milline töötajaskond, mis funktsioonid on sarnases valdkonnas tööötavatel kolleegidel(IT juht, koolitaja jne) ja mis on konkreetse HT pädevused.
Haridstehnoloogi roll võib asutusest sõltuvalt olla kas tehnoloogilisema või hariduslikuma suunitlusega. kollektiivis, kus on palju õpetajaid on vajadus pigem tehnoloogi järele, kes saab aru haridusest. IT ettevõttes on vajadus pigem inimese järele, kes suudab planeerida effektiiselt koolitustegevuse pedagoogilist poolt.
Mõlemal juhul on aga olukordi, mille ennetamine ja mille lahendamisel abistamine on HT võimuses.

Praegu proovitakse koolides edendada IKT lahenduste kasutusele võttu. Paraku tehakse seda teinekord aga lihtsalt selle eesmärgiga, et kasutada IKT lahendusi, õppekava täitmine ja õpilase terviklik areng jäävad tahaplaanile. Haridustehnoloogi roll on suunata õpetajaid tehnikat kasutama, aga kasutama nii, et see täidaks ka hariduslike eesmärke laiemalt kui ainult IKT vahendite kasutus.
Haridustehnoloogi roll on suunata õpetajaid kasutama IKT lahendusi, aga kasutama nii, et see täidaks nii kasvatuslike kui ka hariduslikke eesmärke. Seda on lihtsam öelda kui teha, sest ega HT ei pea teadma iga aine spetsiifikat ja kõiki IKT lahendus, mis olemas on. Küll aga on HT roll aidata õpetajal neid leida ja abistada õpetajal nende kasutusele võttu.

Mina näen olulise rollina ka anlüüsile suunamist. Oluline on, et pärast tunde toimuks ka analüüs, kuidas tund läks. Oluline on vaadelda mitmeid aspekte, mis läks hästi, mis võiks edaspidi paremini minna, millist abi on vaja, kas kõik eesmärgid said täidetud, mida õpilased selles tunnis õppisid, kuidas õpilased ennast tundisd, kuidas õpetaja ennast selles tunnis tundis, millised tehnilised lahendiused olid hädavajalikud jne. Oluline on, et see analüüs jääks konstruktiivseks ja suunitlusega tulevikule, kuidas lahendada praeguseid probleeme ja muuta tunnid effektiivsemaks.

Üldhariduskoolist väljaspool* on haridustehnoloogil ka oluline roll õppemeetodite valikul ja õppetegevuse juhtimisel. See on teadmus mida väljaspool haridusele suunitletud õppekavades on vähe ja seetõttu on ka oskus, kuidas juhtida õppetegevust kõige effektiivsemalt nii, et “õpilased” saaksid maksimaalse kasu koolitusest või õppetegevusest. Sellisel juhul on haridustehnoloogi ülesanne ka tutvustada ja suunata kasutama hariduslikke meetodied ja võtteid.

Haridustehnoloog peaks minu arvates esmases järjekorras nõustama õpetajaid ja koolitajaid ning seejärel asutuse muid töötajaid. Õpetajad ja koolitajad on eelisjärjekorras, sest nende tegevuse mõju ja kasutegur kui nad kasutavad IKT lahendusi suurim, sest positiivne mõju õpetajale mõjutab ka kõiki tema õpilasi.

Samas ei tohi HT unustada ka teisi kolleege, sest ka teised kolleegid on olulised. Näiteks juhtkond ja selle liikmed peavad heaks koostööks HT-ga olema heas mõttes IKT usku. Ainult sellisel juhul on võimalik selle suunaline areng. Oluline on ka, et muud huvigrupid näiteks vanemad oleksid teadlikud, mis koolis IKT valdkonnas toimuks ja kuidas seda kodus toetada ning aidata oma lapsel areneda tehnoloogia vadlkonnas.

Lisaks nõustamisele on HT oluline roll olla kursis nii haridusmaastikul toimuvate kui ka IKT valdkonnas toimuvate uuendustega ja olema piisavalt loov, et näha kuidas neid uuendusi koolis kasutada. Selle alla käib ka pidev enesetäiendamine koolitustel ja koostöö teiste HT-dega. Samuti peaks HT valdama, mi spraeguest riistavarast ja tarkvarast on sihtotstarbeliselt kasutuses ja milline osa seisab kasutult või mida saaks asendada odavamate

*Otsene kogemus puudub, seega on lõik väga hüpoteetiline

Advertisements

One thought on “Haridustehnoloogi roll õppekvaliteed tõstmisel.

  1. Kirjutad, et otsene kogemus puudub, kuid kõik on väga õige. Juhtkond ja ka omavalitsus peavad olema väga digiusku ja uuendusmeelsed, sest nemad annavad eelarvele ja projektide kaasfinantseerimisele heakskiidu. Vanemad peavad olema samuti teadlikud. Meie korraldame novembris lahtiste uste päeva, viies läbi tunde nutiseadmetega erinevates veebikeskkondades. Seda selleks, et nad näeksid, kuidas nutiseadmeid õppetööd rakendatakse. Samuti korraldame vanematele ja kogukonnale digiõppepäeva. Nõustun samuti, et HT peab kursis olema kõige uuega ja leidma koolile just need sobilikud vahendid, mida kasutatakse kõige rohkem.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s